top of page

Vyúčtování zdravotní péče zdravotními pojišťovnami

Analýza
vyúčtování
Vyhodnocení  možností podání námitek
Vyhotovení námitek proti vyúčtování a následná součinnost při jednání se ZP

Analýza vyúčtování

V rámci analýzy pro Vás vyhodnotíme, zda je vyúčtování zdravotních pojišťoven provedeno v souladu s uzavřenou smlouvou, úhradovým dodatkem nebo vyhláškou, a to u každé smluvní pojišťovny. Zároveň provedeme kontroly výstupních dat z informačního systému v porovnání s daty uvedenými ve vyúčtování zdravotních pojišťoven a provedeme analýzu regulací.

Analýza vyůčtování

Vyhodnocení možností
podání námitek

vyhodnotíme možnost podání námitek proti vyúčtováním ze strany zdravotních pojišťoven a uplatněným regulacím, a to na základě předchozí analýzy vyúčtování.

Vyhodnocení možností
Analýza vyůčtvání

Vyhotovení námitek proti vyúčtování a následná součinnosti při jednání se ZP

v případě, že shledáme důvody pro podání námitek a klient bude mít zájem se bránit proti vyúčtování, vyhotovíme text námitek na základě komunikace a konzultací s klientem a připravíme klienta na jednání s pojišťovnami, či jej v jednání, na základě plné moci, zastoupíme.

bottom of page