top of page

Revize a nastavení profesního pojištění

Revize a nastavení profesního pojištění
Analýza stávajících pojistných smluv
Doporučení nejvýhodnější varianty pojištění

Revize a nastavení profesního pojištění

Kvalifikovaně a s maximální pečlivostí posoudíme Vaše stávající profesní pojištění. Pojištění profesní odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb, tedy nejen nemocnic, ale i ambulantních zařízení, poliklinik, apod., je povinně smluvním pojištěním.


Povinnost sjednání pojištění je daná zákonem. Pojištění se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného poskytovatele zdravotních služeb nahradit nemajetkovou újmu nebo škodu na jmění za předpokladu, že byla druhé osobě způsobena  poskytováním zdravotních služeb.

Rozdílem mezi povinně smluvním pojištěním, tj. povinností sjednat pojištění, oproti zákonnému pojištění je možnost zdravotnického zařízení především ve výběru vhodného pojistitele a tedy sjednaným parametrům pojištění, které se mnohdy velmi liší.

 

Na základě provedené analýzy Vám sdělíme, je li Vaše stávající profesní pojištění nastaveno optimálně, případně Vám doporučíme změnu pojistitele či pojistných podmínek tak, abyste zbytečně neutráceli Vaše peníze za nesmyslné pojistky. Nebereme provize od pojišťoven a naše doporučení je tak opravdu zcela objektivní a sám lékař či ZZ si rozhodne, chce li ke změně profesního pojištění přistoupit.

Analýza stávajících pojistných smluv

Vedle profesního pojištění, každý podnikatel zpravidla sjednává řadu dalších pojistek. Ať se již jedná o pojištění movitých či nemovitých věcí, pojištění motorových vozidel, pojištění z odpovědnosti za škodu způsobenou mimo výkon povolání, atd.

I zde, náš tým odborníků, je chopen zanalyzovat Vaše současné pojistky, které máte uzavřeny. Přenastavením pojistných smluv a jejich pravidelnou revizí, která kopíruje reálné podmínky, jež se zpravidla u každého z nás v čase mění, lze docílit výrazných úspor při jejich placení, ale současně i zajistit to, co každý, kdo pojistku uzavírá, od dané pojišťovny očekává. Adekvátní krytí všech vzniklých pojistných událostí.

Řešit sjednané podmínky u dané pojistky v čase, kdy již byla způsobena škoda a očekáváme její krytí od pojišťovny, je velmi pozdě a věřte, že každá z pojišťoven udělá maximum, aby krytí a výplata náhrady, byla co nejnižší, v návaznosti na sjednané podmínky a výjimky.

Kotva 1
Kotva 2

Doporučení nejvýhodnější varianty pojištění

Na základě provedených analýz, ať již profesního pojištění, či dalších pojistných smluv, Vám objektivně vyhodnotíme, jsou-li Vaše stávající pojistky nastaveny optimálně.
 

Dojdeme li k závěru, že je co vylepšovat a tímto vylepšením pro Vás vyjednat výhodnější podmínky, ať již sníženým výše pojistné částky, kterou musíte následně pravidelně hradit, tak i co do objemu a logiky sjednaných pojistných podmínek,  doporučíme Vám optimální řešení.
 

Nebereme provize od pojišťoven a naše doporučení jsou tak opravdu zcela objektivní a sám lékař či ZZ si rozhodne, chce li ke změně pojištění přistoupit, či setrvá ve stávajících smluvních vztazích s danou pojišťovnou.

Kotva 3
bottom of page