top of page

Optimalizace zdravotní péče

Rozbor zdravotních služeb a daňové dopady
na tyto služby
Analýza služeb přímo hrazených pacienty, nad rámec úhrad ze zdravotního pojištění
Posouzení návrhu úhradových dodatků předložených ZP před jejich uzavřením

Rozbor zdravotních služeb a daňové dopady na tyto služby

Úhrada  zdravotních  služeb od  ZP ve většině případů probíhá  zálohovou platbou, která je zúčtována až po ukončení období, což v našich podmínkách znamená jeden kalendářní rok. Je také pravda, že až na výjimky je možnost vykazovat řádně provedenou a vykázanou péči do 31.3. roku následujícího po ukončení období.  Navíc je možno i po tomto období  výjimečně vykazovat opravné dávky a požádat o přepočet  příslušného období. Z daňového hlediska je povinnost vykazovat zdanění za účetní období právě k 31.3. následujícího roku a zde dochází ke zřejmé kolizi. Nastavení  těchto procesů má samozřejmě své mantinely a zákonitosti. Při využití daňového poradce je možnost podat daňové přiznání  k 30.6., ale ani v tomto případě ještě nemusí být za uplynulý rok vypořádány veškeré závazky mezi ZP a ZZ. To jsme ještě  nezmiňovaly úhrady mimo v.z.p., jak je naznačeno v dalším bloku.

Rozbor zdravotních služeb a daňové dopady na tyto služby
Analýza vyůčtování

Analýza služeb přímo hrazených pacienty, nad rámec úhrad ze zdravotního pojištění

Je pravdou, že pokud má zdravotnické zařízení (ZZ) sjednanou  smlouvu se zdravotními pojišťovnami (ZP) je samozřejmě  prostor pro přímou úhradu od pacientů výrazně menší, ale rozhodně to neznamená, že není možný. Samozřejmě v mezích zákona i smluvních ujednání je možnost nastavit přímé úhrady  z důvodu částečných úhrad od ZP nebo i prostor při sjednání  výdejny léčiv. V neposlední řadě se jedná o možnosti užití prostředků a přístrojů, které ZP vůbec nehradí, a také o  nastavení organizace času takového ZZ, jež nepokrývá úhradu od ZP. V dalším stupni se může jednat opravdu o profesionální a na  míru šitý individuální přístup takového ZZ k pacientovi.

Posouzení návrhu úhradových dodatků předložených zdravotními pojišťovnami před jejich uzavřením 

Velmi pečlivě prostudujeme navržený úhradový dodatek, který Vám zdravotní pojišťovna předložila k Vašemu podpisu. Podepsání dodatku není jednostranný akt, diktovaný ze strany té které zdravotní pojišťovny, ale jde o stvrzení kontraktu dvou svobodných stran - poskytovatele zdravotní péče na straně jedné a zdravotní pojišťovny na straně druhé.

 

Definitivní  brzdou  při  nedohodě  smluvních  stran je vyhláška a ta při řádně uzavřené smlouvě ( ne dodatku ) platí !!!

 

Mnoho lékařů či ZZ bere předložený dodatek jako neměnný, a i když by bylo možno vyjednat lepší podmínky pro budoucí období, předložený úhradový dodatek podepíše. Navíc, úhradové dodatky se zpravidla mezi jednotlivými ZZ svými podmínkami liší, což ještě více situaci komplikuje.

 

My jsme schopni Vám kvalifikovaně poradit, jaký postup je pro Vás optimální a jak si pro sebe zajistit nejlepší nastavení pravidel mezi Vámi, jakožto poskytovatelem zdravotní péče a konkrétní zdravotní pojišťovnou.

Posouzení návrhu úhradových dodatků předložených zdravotními pojišťovnami před jejich uzavřením
bottom of page